Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр

Єфремов, О. Дорошевич), але якнайповніше свій талант М. Хвильо­вий розкрив у жанрі новели чи оповідання (переважно короткого, з виразним лірико-романтичним чи імпресіоністичним забарв­ленням). Збірка його прозових творів «Сині етюди» (1923) стала якісно новим етапом у розвитку тогочасної української літера­тури, відкрила для неї нові естетичні обрії. центральною для творчої манери М. Хвильового залишається проблема людини В стосунках з революцією та історією, яка пізнала весь трагізм буття сучасного їй світу.

У людській масі, у вирі революційних подій письменник виокремлює, найперше, людську індивідуаль­ність з її пориваннями до високої, часом недосяжної мети, однак він не заплющував очей і на драматичну невідповідність проголо­шуваного високого ідеалу та його реального втілення. Романтично забарвлені герої Хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт зі своїм часом, його одновимірною буденністю. Редак­тор Карк — головний герой однойменної новели — лише у своїх мріях повертається до часу національної революції, коли світ існу­вав ще в цілісності, не розірваним між мрією та реальністю. Але його персонажі — це не лише жертви історії, часом вони самі, своїми діями спричиняють її трагедійність.

Конфлікт гуманізму та фанатизму осмислюється тут в усій своїй повноті. Для чекіста — головного героя новели «Я (Романтика)» — такий конфлікт постає у своїй особливій гостроті: в ім’я абстракт­ної ідеї, в ім’я доктрини він має власноруч розстріляти свою матір, але знищення іншої особистості — це водночас і знищення свого людського єства. У такій ситуації неминучого вибору перед героєм постає дилема: самознищення чи відродження людського, гуманістичного начала, відродження, найперше, в собі самому.

Емоційне враження від твору посилюється й тим, що це — спо­відь героя, розповідь від першої особи. Узагалі, для М. Хвильо­вого було характерне руйнування традиційних сюжетно-оповідних моделей української прози. Система розірваних фраз, мальов­ничі епітети, своєрідна ритмічна організація прози — це ознаки його лірико-орнаментальної манери письма. Саме такий стиль характерний для більшості його новел та оповідань, він допо­магає автору радикально розірвати з елементами народницько-просвітянської традиції. Внутрішній світ людини у творах Миколи Хвильового часто характеризують просторові епітети.

Вони будуються на асоціатив­них зв’язках між образами дороги, шляху та простором внутріш­нього світу героя (його почувань, емоцій). За допомогою таких образів на структурно-стилістичному рівні тексту створюється супер реальний світ характерів героїв, особливості етичних уста­новок яких визначає метафорична асоціативність мікро образів. Останні ж стосуються насамперед духовних переживань особи в критичний момент життя.

Основою розвитку дії в малій прозі Миколи Хвильового висту­пає рухлива свідомість персонажа, що в безпосередньому потоці вражень і емоцій об’єднує об’єктивну картину реального револю- Ційного світу. Зовнішня подієвість замінюється внутрішнім смис­лом. Глибинні підсвідомі переживання героя засновані на асо­ціативності, що охоплює граничні межі образу — предметні й настроєві.

Асоціативна структура характерів героїв письменника вказує на дві прикметні їх риси: розколотість і рухливість внутрішнього світу персонажа. це герої вітаїстичного роздвоєння. Вони постав­ленні в ситуацію вибору, опинилися на межі граничного духов­ного й душевного напруження, дисгармонія їхнього «я» та гро­мадських інтересів, за авторською концепцією, повинна виявити сутність «м’ятежних» характерів майбутнього. 5. Виразне читання учнями поезій м. Хвильового зі збірок «молодість», «Досвітні симфонії» ІII.ПідсумокУроку 1. «Ланцюжок думок» У чому трагізм життєвої долі Миколи Хвильового? 2. Бесіда • Чим вражає літературний процес в українському письменстві 20-х рр. ХХ ст.? • Прокоментуйте основні естетичні орієнтири, поставлені М.

Хви­льовим перед українськими письменниками. • Що означає «дві дійсності» 20-х рр. у творчості тогочасних письменників? • Що зумовлювало експериментальні пошуки української поезії 20-х рр.? • Що розуміється під «стильовим новаторством» української прози 20-х рр.? • Яку проблематику порушували прозаїки 20-х рр.? • Які нові жанри з’явилися в українській прозі 20-х рр.?

IV. ДомашнєЗавдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Знати основні етапи життя і творчості Миколи Хвильового. 2. Прочитати новелу «Я (Романтика)».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector