Норми оцінки знань, умінь і навичок учнів по російській мові

«Норми оцінки…» покликані забезпечити однакові вимоги до знань, умінням і навичкам учнів по російській мові. У них установлюються: 1) єдині критерії оцінки різних сторін володіння усною й письмовою формами російської мови (критерії оцінки орфографічної й пунктуаційної грамотності, язикового оформлення зв’язного висловлення, змісту висловлення); 2) єдині нормативи оцінки знань, умінь і навичок; 3) обсяг різних видів контрольних робіт; 4) кількість оцінок за різні види контрольних робіт Учням пред’являються вимоги тільки до таких умінь і навичок, над якими вони працювали або працюють до моменту перевірки. На уроках російської мови перевіряються: 1) знання отриманих відомостей про мову; 2) орфографічні й пунктуаційні навички; 3) мовні вміння Оцінка усних відповідей учнів Усне опитування є одним з основних способів обліку знань обліку учнів по російській мові. Розгорнута відповідь учня повинен являти собою зв’язне, логічно послідовне повідомлення на певну тему, показувати його вміння застосовувати визначення, правила в конкретні випадках При оцінці відповіді учня треба керуватися наступними критеріями: 1) повнота й правильність відповіді; 2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 3) язикове оформлення відповіді Оцінка «5» ставиться, якщо учень: 1) повно викладає вивчений матеріал, дає правильне визначення язикових понять; 2) виявляє розуміння матеріалу, може обґрунтувати свої судження, застосувати знання на практиці, привести необхідні приклади не тільки по підручнику, але й самостійно складені; 3) викладає матеріал послідовно й правильно з погляду норм літературної мови Оцінка «4» ставиться, якщо учень дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й для оцінки «5», але допускає 1-2 помилки, які сам же виправляє, і 1-2 недоліки в послідовності і язиковому оформленні излагаемого. Оцінка «3» ставиться, якщо учень виявляє знання й розуміння основних положень даної теми, але: 1) викладає матеріал неповно й допускає неточності у визначенні понять або формулюванню правил; 2) не вміє досить глибоко й доказово обґрунтувати свої судження й привести свої приклади; 3) викладає матеріал непослідовно й допускає помилки в язиковому оформленні излагаемого. Оцінка «2» ставиться, якщо учень виявляє незнання більшої частини відповідного розділу досліджуваного матеріалу, допускає помилки у формулюванні визначень і правил, що спотворюють їхній зміст, безладно й непевно викладає матеріал.

Оцінка «2» відзначає такі недоліки в підготовці учня, які є серйозною перешкодою до успішного оволодіння наступним матеріалом Оцінка «1» ставиться, якщо учень виявляє повне незнання або нерозуміння матеріалу Оцінка («5»,»4»,»3») може ставитися не тільки за одноразову відповідь (коли на перевірку підготовки учня приділяється певний час), але й за розосереджений у часі, тобто за суму відповідей, даних учнем протягом уроку ( виводиться поурочний бал), за умови, якщо в процесі уроку не тільки заслухувалися відповіді що вчиться, але й здійснювалася перевірка його вміння застосовувати знання на практику Оцінка диктантів Диктант — одна з основних форм перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності Для диктантів доцільно використовувати зв’язні тексти, які повинні відповідати нормам сучасної літературної мови, бути доступними по змісту учнем даного класу Обсяг диктанту встановлюється: для 5 класу — 90-100 слів, для 6 класу — 100-110, для 7 — 110-120, для 8 — 120-150, для 9 — 150-170 слів. (При підрахунку слів ураховуються як самостійні так і службові слова.) Контрольний словниковий диктант перевіряє засвоєння слів з непроверяемими й труднопроверяемими орфограммами. Він може складатися з наступної кількості слів: для 5 класу — 15-20, для 6 класу — 20-25 слів, для 7 класу — 25-30, для 8 класу — 30-35, для 9 класу — 35-40 слів Диктант, що має метою перевірку підготовки учнів по певній темі, повинен включати основні орфограмми або пунктограмми цієї теми, а також забезпечувати виявлення міцності раніше придбаних навичок. Підсумкові диктанти, проведені наприкінці чверті й роки, перевіряють підготовку учнів, як правило, по всіх вивчених темах Для контрольних диктантів варто підбирати такі тексти, у яких досліджувані в даній темі орфограмми й пунктограмми були б представлені не менш 2-3 випадками. З вивчених раніше орфограмм і пунктограмм включаються основні: вони повинні бути представлені 1-3 випадками. У цілому кількість що перевіряються орфограмм не повинне перевищувати в 5 класі -12 різних орфограмм і 2-3 пунктограмми, в 6 класі -16 різних орфограмм і 3-4 пунктограмми, в 7 класі -20 різних орфограмм і 4-5 пунктограмм, в 8 класі -24 різних орфограмм і 10 пунктограмм, в 9 класі -24 різних орфограмм і 15 пунктограмм.

У текст контрольних диктантів можуть включатися тільки ті знову вивчені орфограмми, які в достатній мері закріплювалися (не менш чим на 2-3 попередніх уроках). У диктантах повинне бути в 5 класі — не більше 5 слів, в 6-7 класах — не більше 7 слів, в 8-9 класах — не більше 10 різних слів з непроверяемими й труднопроверяемими написаннями, правопису яких учні спеціально навчалися До кінця першої чверті (а в 5 класі — до кінця першого півріччя) зберігається обсяг тексту, рекомендований для попереднього класу При оцінці диктанту виправляються, але не враховуються орфографічні й пунктуаційні помилки: 1) У переносі слів; 2) На правила, які не включені в шкільну програму; 3) На ще не вивчені правила; 4) У словах з непроверяемими написаннями, над якими не проводилася спеціальна робота; 5) У передачі авторської пунктуації Виправляються, але не враховуються описки, неправильні написання, що спотворюють звуковий вигляд слова, наприклад: «рапотает» (замість працює), «дулпо» (замість дупло), «мемля» (замість земля). При оцінці диктантів важливо також ураховувати характер помилки.

Серед помилок варто виділяти негрубі, тобто не мають істотного значення для характеристики грамотності. При підрахунку помилок дві негрубі вважаються за одну. До негрубого ставляться помилки: 1) У виключеннях із правил; 2) У написанні великої букви в складених власних найменуваннях; 3) У випадках злитого й роздільного написання префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками, правопис яких не регулюється правилами; 4) У випадках роздільного й злитого написання «не» із прикметниками й дієприкметниками, що виступають у ролі присудка; 5) У написанні и и и після префіксів; 6) У випадках важкого розходження не й ні (Куди він тільки не звертався! Куди він не звертався, ніхто не міг дати йому відповідь.

Ніхто інший не … ; не хто інший як; ніщо інше не…; не що інше як і ін.); 7) У власних іменах неросійського походження; 8) У випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший; 9) У пропуску одного зі знаків, що сполучаються, препинания або в порушенні їх послідовності Необхідно враховувати також повторюваність і однотипність помилок.

Якщо помилка повторюється в тому самому слові або в корені однокорінних слів, то вона вважається за одну помилку Однотипними вважаються помилки на одне правило, якщо умови вибору правильного написання укладені в граматичні (в армії, у гаї; колють, борються) у фонетичні (пиріжок, цвіркун) особливостях даного слова Не вважаються однотипними помилками на таке правило, у якому для з’ясування правильного написання одного слова потрібно підібрати інше (опорне) слово або його форму (вода — води, рот — ротик, смутний — сумувати, різкий — різань). Перші три однотипні помилки вважаються за одну помилку, кожна наступна подібна помилка враховується як самостійна Примітка.

Якщо в одному непроверяемом слові допущені 2 і більше помилок, то всі вони вважаються за одну помилку При наявності в контрольному диктанті більше 5 виправлень (виправлення невірного написання на вірне) оцінка знижується на 1 бал. Відмінна оцінка не виставляється при наявності 3-х і більше виправлень Диктант оцінюється однією оцінкою Оцінка «5» виставляється за безпомилкову роботу, а також при наявності в ній однієї негрубої орфографічної або однієї негрубої пунктуаційної помилки Оцінка «4» виставляється при наявності в диктанті двох орфографічних і двох пунктуаційних помилок, або 1 орфографічної й 3-х пунктуаційних помилок або 4-х пунктуаційних помилок при відсутності орфографічних помилок. Оцінка «4» може виставлятися при 3-х орфографічних помилках, якщо серед них є однотипні Оцінка «3» виставляється за диктант, у якому допущені 4 орфографічні й 4 пунктуаційні помилки або 3 орфографічні й 5 пунктуаційних помилок або 7 пунктуаційних помилок при відсутності орфографічних помилок. В 4 класі допускається виставляння оцінки «3» за диктант при 5 орфографічних і 4-х пунктуаційних помилках. Оцінка «3» може бути поставлена також при наявності 6 орфографічних і 6 пунктуаційних помилок, якщо серед тих і інших є однотипні й негрубі помилки Оцінка «2» виставляється за диктант, у якому допущене до 7 орфографічних і 7 пунктуаційних помилок, або 6 орфографічних і 8 пунктуаційних помилок, або 5 орфографічних і 9 пунктуаційних помилок, або 8 орфографічних і 6 пунктуаційних помилок При більшій кількості помилок диктант оцінюється балом «1». При деякій варіативності кількості помилок, що враховуються при виставлянні оцінки за диктант, варто брати до уваги межа, перевищення якого не дозволяє виставляти дану оцінку. Такою межею є для оцінки «4» 2 орфографічні помилки, для оцінки «3» — 4 орфографічні помилки (для 5 класу — 5 орфографічних помилок), для оцінки «2» — 7 орфографічних помилок У комплексній контрольній роботі, що складається з диктанту й додаткового (фонетичного, лексичного, орфографічного, граматичного) завдання, виставляються 2 оцінки за кожний вид роботи При оцінці виконання додаткових завдань рекомендується керуватися наступним: Оцінка «5» ставиться, якщо учень виконав всі завдання вірно.

Оцінка «4» ставиться, якщо учень виконав правильно не менш ? завдання Оцінка «3» ставиться за роботу, у якій правильно виконане не менш половини завдань Оцінка «2» ставиться за роботу, у якій не виконане більше половини завдань Оцінка «1» ставиться, якщо учень не виконав не одного завдання Примітка. Орфографічні й пунктуаційні помилки, допущені при виконанні додаткових завдань, ураховуються при виведенні оцінки за диктант При оцінці контрольного словникового диктанту рекомендується керуватися наступним: Оцінка «5» ставиться за диктант, у якому немає помилок Оцінка «4» ставиться за диктант, у якому учень допустив 1-2 помилки Оцінка «3» ставиться за диктант, у якому допущене 3-4 помилки Оцінка «2» ставиться за диктант, у якому допущене до 7 помилок.

При більшій кількості помилок диктант оцінюється балом «1». Оцінка творів і викладів Твори й виклади — основні форми перевірки вміння правильно й послідовно викладати думки, рівня мовної підготовки учнів Твори й виклади в 4-8 класах проводяться відповідно до вимог роздягнула програми «Розвитку навичок зв’язного мовлення». Зразковий обсяг тексту для докладного викладу: в 5 класі — 100-150 слів, в 6 класі — 150-200 слів, в 7 класі — 200-2500, в 8 класі — 250-350, в 9 класі — 350-450 слів Обсяг текстів підсумкових контрольних докладних викладів в 8 і 9 класів може бути збільшений на 50 слів у зв’язку з тим, що на таких уроках не проводиться підготовча робота Рекомендується наступний зразковий обсяг класних творів: в 5 класі — 0,5 — 1,0 сторінки, в 6 класі — 1,0 — 1,5, в 7 класі — 1,5 — 2,0, в 8 класі — 2,0 — 3,0, в 9 класі — 3,0 — 4,0. Екзаменаційний твір — 3-5 аркушів, медальна робота — 4-5 аркушів До зазначеного обсягу творів учитель повинен ставитися як до зразкового, тому що обсяг учнівського твору залежить від багатьох обставин, зокрема від стилю й жанру твору, від почерку За допомогою творів і викладів перевіряються: 1) уміння розкривати тему; 2) уміння використовувати язикові засоби у відповідності зі стилем, темою й завданням висловлення; 3) дотримання язикових норм і правил правопису Будь-який твір і виклад оцінюється двома оцінками: перша ставиться за зміст і мовне оформлення, друга — за грамотність, тобто за дотримання орфографічних, пунктуаційних і язикових норм. Обидві оцінки вважаються оцінками по російській мові, за винятком випадків, коли проводиться робота, що перевіряє знання учнів по літературі.

У цьому випадку перша оцінка (за зміст і мовлення) уважається оцінкою по літературі Зміст твору й викладу оцінюється за наступними критеріями: відповідність роботи учня темі й основній думці; повнота розкриття теми; правильність фактичного матеріалу; послідовність викладу При оцінці мовного оформлення творів і викладів ураховується: Розмаїтість словника й граматичного ладу мовлення; Стильова єдність і виразність мовлення; Число мовних недоліків Грамотність оцінюється по числу допущених учнем помилок — орфографічних, пунктуаційних і граматичних Оцінка «5» 1. Зміст роботи повністю відповідає темі 2. Фактичні помилки отсутствуют. 3. Зміст викладається послідовно. 4.

Робота відрізняється багатством словника, розмаїтістю використовуваних синтаксичних конструкцій, точністю слововживання 5. Досягнуто стильову єдність і виразність тексту У цілому в роботі допускається 1 недолік у змісті й 1 — 2 мовних недоліки Грамотність: допускається 1 орфографічна, або 1 пунктуаційна, або 1 граматична помилка Оцінка «4» 1.Зміст роботи в основному відповідає темі (є незначні відхилення від теми). 2. Зміст в основному вірогідно, але є одиничні фактичні неточності 3.

Є незначні порушення послідовності у викладі думок 4. Лексичний і граматичний лад мовлення досить різноманітний 5.

Стиль роботи відрізняється єдністю й достатньою виразністю У цілому в роботі допускається не більше 2 недоліків у змісті й не більше 3 — 4 мовних недоліків Грамотність: допускаються 2 орфографічні й 2 пунктуаційні помилки, або 1 орфографічна й 3 пунктуаційні помилки, або 4 пунктуаційні помилки при відсутності орфографічних помилок, а також 2 граматичні помилки Оцінка «3» 1. У роботі допущені істотні відхилення від теми 2.Робота достовірна в головному, але в ній є окремі фактичні неточності 3. Допущено окремі порушення послідовності викладу 4. Бідний словник і одноманітні вживані синтаксичні конструкції, зустрічається неправильне слововживання 5.

Стиль роботи не відрізняється єдністю, мовлення недостатньо виразне У цілому в роботі допускається не більше 4 недоліків у змісті й 5 мовних недоліків Грамотність: допускаються 4 орфографічні й 4 пунктуаційні помилки, або 3 орфографічні й 5 пунктуаційних помилок, або 7 пунктуаційних при відсутності орфографічних помилок ( в 5 класі — 5 орфографічних і 4 пунктуаційні помилки), а також 4 грамматичсеские помилки Оцінка «2» 1. Робота не відповідає темі 2.

Допущено багато фактичних неточностей 3. Порушено послідовність викладу думок у всіх частинах роботи, відсутня зв’язок між ними, робота не відповідає плану 4. Украй бідний словник, робота написана короткими однотипними реченнями зі слабко вираженим зв’язком між ними, часті випадки неправильного слововживання 5. Порушено стильову єдність тексту У цілому в роботі допущено 6 недоліків у змісті й до 7 мовних недоліків Грамотність: допускаються 7 орфографічних і 7 пунктуаційних помилок, або 6 орфографічних і 8 пунктуаційних помилок, 5 орфографічних і 9 пунктуаційних помилок, 8 орфографічних і 6 пунктуаційних помилок, а також 7 граматичних помилок Оцінка «1» У роботі допущено більше 6 недоліків у змісті й більше 7 мовних недоліків Грамотність: є більше 7 орфографічних, 7 пунктуаційних і 7 граматичних помилок Примітки 1. При оцінці твору необхідно враховувати самостійність, оригінальність задуму учнівського твору, рівень його композиційного й мовного оформлення.

Наявність оригінального задуму, його гарна реалізація дозволяють підвищити першу оцінку за твір на один бал 2. Якщо обсяг твору в півтора — два рази більше зазначеного в теперішніх нормах, то при оцінці роботи варто виходити з нормативів, збільшених для оцінки «4» на одну, а для оцінки «3» на дві одиниці. Наприклад, при оцінці грамотності «4» ставиться при 3 орфографічних, 2 пунктуаційних і 2 граматичних помилках або при співвідношеннях: 2 — 3 — 2, 2 — 2 — 3; «3» ставиться при співвідношеннях: 6 — 4 — 4 , 4 — 6 — 4, 4 — 4 — 6. При виставлянні оцінки «5» перевищення обсягу твору не приймається в увагу 3. Перша оцінка (за зміст і мовлення) не може бути позитивної, якщо не розкрита тема висловлення, хоча за іншими показниками воно написано задовільно.

4. На оцінку твору й виклади поширюються положення про однотипні й негрубі помилки, а також про зроблений учнем виправленнях, наведені в розділі «Оцінка диктантів». Оцінка навчальних робіт Навчальні роботи (різні вправи й диктанти неконтрольного характеру) оцінюються більш строго, ніж контрольні роботи При оцінці робіт, що навчаються, ураховується: 1) ступінь самостійності учня; 2) етап навчання; 3) обсяг роботи; 4) чіткість, акуратність, каліграфічна правильність листа Якщо можливі помилки були попереджені в ході роботи, оцінки «5» і «4» ставляться тільки в тому випадку, коли учень не допустив помилок або допустив, але виправив помилку. При цьому вибір однієї з оцінок при однаковому рівні грамотності й змісту визначається ступенем акуратності запису, підкреслень і інших особливостей оформлення, а також наявністю або відсутністю описок. У роботі, що перевищує по кількості слів обсяг диктантів для даного класу, для оцінки «4» припустимо й 2 виправлення помилок Перша й друга робота як класна, так і домашня при закріпленні певного вміння або навички перевіряється, але по розсуду вчителя може не оцінюватися Самостійні роботи, виконані без попереднього аналізу можливих помилок, оцінюються по нормах для контрольних робіт відповідного або близького виду