Римське мистецтво й література

Мистецтво древнього Рима, як і древньої Греції, розвивалося в рамках рабовласницького суспільства, тому саме ці два основних компоненти мають через, коли говорять про «античне мистецтво». Мистецтво Рима вважають завершенням художньої творчості античного суспільства. Правомірно затверджувати, що, хоча давньоримські майстри продовжували традиції еллінських, все-таки мистецтво древнього Рима — явище самостійне, що визначалося ходом і ходом історичних подій, і умовами життя, і своєрідністю релігійних поглядів, властивостями характеру римлян, і іншими факторами Римське мистецтво як особливе художнє явище стали вивчати лише в ХХ столітті, по суті тільки тоді усвідомивши всю його самобутність і неповторність. І все-таки дотепер багато видні антиковеди думають, що історія римського мистецтва ще не написана, ще не розкрита вся складність його проблематики У добутках древніх римлян, на відміну від греків, переважали символіка й алегорія.

Відповідно пластичні образи еллионов поступилися в римлян місце мальовничим, у яких переважала ілюзорність простору й форми — не тільки у фресках і мозаїках, але й у рельєфах. Статуї, подібні Менаде Скопаса або Нике Самофракийской, уже не створювалися, зате римлянам належали неперевершені скульптурні портрети із із винятково точною передачею індивідуальних особливостей особи й характеру, а також рельєфи, що вірогідно фіксували історичні події. Римський майстрів відмінність від грецького, що видели реальність у її пластичній єдності, більше відмінювався до аналізування, розчленовуванню цілого на частині, детальному зображенню явища. Грек бачив мир як би крізь всі що поєднувала й зв’язувала воєдино поетичний серпанок міфу. Для римлянина вона починала розсіюватися, і явища сприймалися в більше виразних формах, пізнавати які полегшало, хоча це ж приводило до втрати відчуття цілісності світобудови У древньому Римі скульптура обмежувалася переважно історичним рельєфом і портретом, зате одержали розвиток образотворчі мистецтва з ілюзорним трактуванням обсягів і форм — фреска, мозаїка, станковий живопис, слабко розповсюджені в греків.

Архітектура досягла небувалих успіхів як у її будівельно-інженерному, так і в ансамблевому вираженні. Новим було в римлян і їхнє розуміння взаємозв’язку художньої форми й простору. Гранично компактні, концентричні у своїй сутності форми класичного Парфенона не виключали, а навпроти, виражали відкритість будинку просторам, що оточували Акрополь. У римській архітектурі, що вражає звичайно своїми ансамблевими размахами, перевага віддавалося замкнутим формам. Зодчі любили псевдоперипетри з колонадою, наполовину втопленої в стіну. Якщо давньогрецькі площі завжди були відкриті простору, подібно Агорі в Афінах або інших елліністичних містах, то римські або обносилися, як форуми Августа або Нерви, високими стінами, або влаштовувалися внизинах.

Той же принцип проявлявся й у скульптурі. Пластичні форми грецьких атлетів завжди представлені відкрито.

Образи, подібні до молящемуся римлянина, що набросили на голову край одіяння, здебільшого укладені в собі, зосереджені. Римські майстри в скульптурних портретах зосереджували увагу на особистих, індивідуальних особливостях людини Система римських архітектурно-пластичних образів глибоко суперечлива. Компактність форм у них тільки гадана, штучна, викликана, видимо, наслідуванням класичним зразкам еллінів. Відношення римлян до форми, обсягу, простору зовсім інше, ніж у греків, засноване на принципі прориву границь і рамок, на ексцентричній, а не концентричній динаміці художнього мислення. У цьому змісті римське мистецтво — якісно новий етап естетического освоєння людиною реальності. Тяжіння римських художників до класичних еллінських форм, що викликає відчуття подвійності римських пам’ятників, сприймається зараз як прояв свого роду реакції на нововведення, що заявляли про себе. Осознавшаяся римлянами втрата цілісності художніх форм нерідко змушувала їх створювати будівлі величезні по розмірах, часом грандіозні, щоб хоч цим заповнити суперечливість або обмеженість образів.

Можливо, саме у зв’язку із цим римські храми, форуми, а нерідко й скульптурні добутки значно перевершували розмірами давньогрецькі Важливий фактор, що впливав на характер давньоримського мистецтва, — величезний простір його поля дії. Динамічність і постійне розширення територіальних рамок давньоримського мистецтва із включенням у його сферу вже в V столітті до н.е.

етрусских, италийских, галльських, єгипетських і інших форм, з особливим значенням грецьких, — не може бути пояснено тільки властивостями римського художнього потенціалу. Це процес, пов’язаний з розвитком загальноєвропейського мистецтва, у якому римський початок відігравати роль особливу — інтерпретатора й хоронителя художньої спадщини античної епохи при одночасному виявленні властиво своїх римських принципів. У римському горні сплавлялися різні художні цінності, щоб у підсумку з’явилася зовсім нова, що не виключала, однак, традицій античності, середньовічна естетическая практика.

Від пиренейских берегів Атлантичного океану до східних границь Сирії, від Британських островів до Африканського континенту племена й народи жили в сфері впливу художніх систем, які диктувалися столицею імперії. Тісне зіткнення римського мистецтва з місцевим приводило до появи своєрідних пам’ятників. Скульптурні портрети Північної Африки вражають у порівнянні зі столичними експресивністю форм, деякі британські — особливою холодністю, майже манірністю, пальмирские — властивої східному мистецтву вигадливою орнаментикою декоративних прикрас одягів, головних уборів, коштовностей. І все-таки не можна не відзначити, що до середини I тисячоріччя н.

е., наприкінці античності, у Середземномор’я дали про себе знати тенденції до зближення різних естетических принципів, у значній мірі определившие культурний розвиток раннього середньовіччя Кінець римського мистецтва формально й умовно може бути визначений падінням Імперії. Питання ж про час виникнення римського мистецтва — досить спірний. Поширення на території Апеннінського півострова в I тисячоріччі до н.е. високомистецьких добутків етрусків і греків сприяло тому, що тільки починало формуватися римське мистецтво виявлялося непомітним.

Адже довгий час, c VIII до VI в. в. до н. е., Рим був невеликим поселенням серед безлічі інших италийских, етрусских і грецьких міст і поселень. Однак навіть із цього віддаленого минулого, куди йдуть джерела римського мистецтва, зберігаються фібули з латинськими іменами, цисти й такі монументальні бронзові статуї, як Капітолійська вовчиця. Навряд чи тому правомірно починати історію мистецтва древнього Рима, як це іноді роблять, з I в.

до н.е., не з огляду на хоча й невеликий кількісно, але дуже важливий матеріал, що згодом, потрібно думати, буде зростати Періодизація римського мистецтва — одна із самих складних проблем його історії. На відміну від прийнятої й широко розповсюдженої періодизації давньогрецького мистецтва, що позначає роки становлення архаїкою, час розквіту — класикою й кризові століття — еллінізмом, історики давньоримського мистецтва, як правило, зв’язували його розвиток лише зі змінами імператорських династій Однак далеко не завжди зміна династій або імператора спричиняла зміну художнього стилю. Тому важливо визначити в розвитку римського мистецтва границі його становлення, розквіту й кризи, беручи до уваги зміна стилістичних-художньо-стилістичних форм у їхньому зв’язку із соціально-економічними, історичними, релігійно-культовими, побутовими факторами Якщо намітити основні етапи історії давньоримського мистецтва, то загалом їх можна представити так. Найдавніша (VII — V вв. до н.

е.) і республіканська епохи (V в.

до н. е.

I в. до н.

е.) — період становлення римського мистецтва. У цих широких тимчасових границях повільно, часто в протиборстві з етрусскими, италийскими, грецькими впливами формувалися принципи властиво римської творчості. Через недолік речовинних матеріалів, досить слабкого висвітлення цього тривалого періоду в древніх джерелах диференціювати більш детально цей етап неможливо. В VIII — V вв.

до н.е.

римське мистецтво ще не могло суперничати не тільки з розвиненою художньою творчістю етруссков і греків, але, мабуть, і з досить що чітко заявляла про себе художньою діяльністю італіків Розквіт римського мистецтва доводиться на I -II вв. н.

е. У рамках цього етапу стилістичні особливості пам’ятників дозволяють розрізнити: ранній період — час Августа, перший період — роки правління Юлиев — Клавдієв і Флавиев, другий — час Траяна, пізній період — час пізнього Адріана й останніх Антонионов. Часи Септимия Півночі, як раніше Помпея й Цезаря, при цьому, мабуть, варто вважати перехідними. З кінця правління Септимия Півночі починається криза римського мистецтва Вся художня творчість Європи від середньовіччя до наших днів несе на собі сліди сильного впливу римського мистецтва. Увага до нього завжди було дуже пильним.

В ідеях і пам’ятниках Рима багато чого покоління знаходили щось співзвучне своїм почуттям і завданням, хоча специфіка римського мистецтва, його своєрідність залишалися нерозкритими, а здавалися лише позднегреческим вираженням античності. Історики від Ренесансу до ХХ століття відзначали в ньому різні, але завжди близькі їхньої сучасності риси. У звертанні італійських гуманістів XV — XVI вв.

до древнього Рима можна бачити соціально-політичні (Кола ди Риенцо), просветительско-моралистские (Петрарка), художній^-художні-історико-художні (Кирияк Анконский) тенденції. Однак сильніше всього впливало давньоримське мистецтво на архітекторів, живописців і скульпторів Італії, що по-своєму сприймали й трактували найбагатшу художню спадщину Рима. В XVII в. давньоримським мистецтвом зацікавилися вчені інших європейських країн. Це був час інтенсивного збору художнього матеріалу, період «антикварний», що перемінив гуманістичний, ренесансний.

Революція XVIII в. у Франції розбудила увагу французьких учених і художників до римського мистецтва. Тоді ж виникло научно-естетическое відношення до древньої спадщини. И.

Винкельман, на відміну від діячів «антикварного» періоду, виступив представником просвітительської філософії свого часу, творцем історії древнього мистецтва. Правда, він ще ставився до римського мистецтва як до продовження грецького. Наприкінці XVIII — початку XIX в. давньоримським мистецтвом почали займатися вже не частки особи, а державні установи Європи. Фінансувалися археологічні розкопки, ґрунтувалися великі музеї й наукові суспільства, створювалися перші наукові праці про давньоримські добутки мистецтва Спроби філософського осмислення сутності й специфіки давньоримського мистецтва були зроблені наприкінці XIX в. Ф.Викгофом і А.

Риглем. Коштовним теоретичним дослідженням з’явилася також книга О.Бренделя «Введення у вивчення мистецтва древнього Рима», де розглянуті різні точки зору на давньоримське мистецтво від Ренесансу ін наших днів