ТРОПИ Й СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ — Частина 1

ТРОПИ (греч. tropos — поворот, зворот мовлення) — слова або звороти мовлення в переносному, алегоричному значенні. Тропи — важливий елемент художнього мислення. Види тропів: метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота й др.

СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ — звороти мовлення, застосовувані для посилення експресивності (виразності) висловлення: анафора, епифора, еліпс, антитеза, паралелізм, градація, інверсія, хіазм і др.

ГІПЕРБОЛА (греч. hyperbole — перебільшення) — різновид тропа, заснована на перебільшенні («ріки крові», «море сміху»). Протилежність — літота

ЛІТОТА (греч. litotes — простота) — стежок, протилежний гіперболі; навмисне зменшення («мужичок з нігтик»). Друга назва літоти — мейосис. Протилежність літоті — гіпербола

МЕТАФОРА (греч. metaphora — перенесення) — стежок, сховане образне порівняння, перенесення властивостей одного предмета або явища на іншій на підставі загальних ознак («робота кипить», «ліс рук», «темна особистість», «кам’яне серце»…). У метафорі, на відміну від порівняння, слова «як», «немов», «начебто» опущені, але маються на увазі

Століття дев’ятнадцятий, залізний,

Воістину жорстоке століття!

Тобою в морок нічний, беззоряний

Безтурботний кинута людина!

(А. Блок)

МЕТОНІМІЯ (греч. metonymia — перейменування) — стежок; заміна одного слова або вираження іншим на основі близькості значень; уживання виражень у переносному значенні («пінливий келих» — мається на увазі вино в келиху; «ліс шумить» — маються на увазі дерева; і т.п.).

Театр вуж повний, ложі блищать;

Партер і крісла, все кипить…

(А. С. Пушкін)

ПЕРИФРАЗА (греч. periphrasis — обхідний зворот, іносказання) — стежок; заміна одного слова описовим вираженням, що передає зміст («цар звірів» — замість «лев» і т. п).

УОСОБЛЕННЯ (прозопопея, персоніфікація) — вид метафори; перенесення властивостей одушевлених предметів на неживі (душу співає, ріка грає…).

Дзвіночки мої,

Квіточки степові!

Що дивитеся на мене,

Темно-блакитні?

И о чим дзенькаєте ви

У день веселий травня,

Серед некошеної трави

Головою качаючи?

(А. К. Толстой)

СИНЕКДОХА (греч. synekdoche — співвіднесення) — стежок і вид метонімії, назва частини замість цілого або навпаки.

— Скажи-Ка, дядько, адже недарма

Москва, спалена пожежею,

Французові віддана?

(М. В. Лермонтов)

ПОРІВНЯННЯ — слово або вираження, що містить уподібнення одного предмета іншому, однієї ситуації — іншої. («Сильний, як лев», «сказав, як відрізав»…). На відміну від метафори, у порівнянні обов’язково присутні слова «як», «начебто», «немов» .

Бура мглою небо криє,

Вихри сніжні крутячи;

Те, як звір вона зав’є,

Те заплаче, як дитя…

(А. С. Пушкін)

ОБРАЗ — узагальнене художнє відбиття дійсності, убране у форму конкретного індивідуального явища. Поети мислять образами

Не вітер бушує над бором,

Не з гір побігли струмки,

Мороз — воєвода дозором

Обходить владенья свої

(Н. А. Некрасов)

АЛЕГОРІЯ (греч. allegoria — іносказання) — образне зображення відверненої думки, ідеї або поняття за допомогою подібного образа (лев — сила, влада; правосуддя — жінка з вагами).На відміну від метафори, в алегорії переносне значення виражене фразою, цілою думкою або навіть невеликим добутком (байка, притча). У літературі багато алегоричних образів узяті з фольклору й міфології

ГРОТЕСК (франц. grotesque — вигадливий, комічний) — зображення людей і явищ у фантастичному, потворно-комічному виді й засноване на різких контрастах і перебільшеннях

Розлютований на засідання уриваюся лавиною,

Дикі проклятья дорогою вивергаючи

И бачу: сидять людей половини

Про чортівня! Де ж половина інша?

(В. Маяковський)

ІРОНІЯ (греч. eironeia — удавання) — вираження глузування або лукавства за допомогою іносказання. Слово або висловлення знаходить у контексті мовлення зміст, протилежний буквальному значенню або заперечливий його, що ставить під сумнів

Слуга впливових панів,

З якою відвагою шляхетної

Громите мовленням ви вільної

Всіх тих, кому затисли рот

(Ф. И. Тютчев)

САРКАЗМ (греч. sarkazo, букв. — рву м’ясо) — презирливе, уїдливе глузування; вищий ступінь іронії

АСОНАНС (франц. assonance — співзвуччя або відгукуюся) — повторення в рядку, строфі або фразі однорідних голосних звуків

Про весна без кінця й без краю —

Без кінця й без краю мрія!

( А. Блок)

АЛІТЕРАЦІЯ (лат. ad — до, при й littera — буква) — повторення однорідних приголосних, що надає віршу особлива інтонаційна виразність

Вечір. Узмор’я. Подихи вітру

Величний вигук хвиль

Близько бура. У берег б’ється

Далекий чарам чорний челн…

(К. Бальмонт)

АЛЮЗІЯ (від лат. allusio — жарт, натяк) — стилістична фігура, натяк за допомогою сходнозвучащего слова або згадування загальновідомого реального факту, історичної події, літературного твору («слава Герострата»).

АНАФОРА (греч. anaphora — винесення) — повторення початкових слів, рядка, строфи або фрази

Ти й убога,

Ти й рясна,

Ти й забита,

Ти й всесильна,

Матінка-Русь!…

(Н. А. Некрасов)

АНТИТЕЗА ( греч. antithesis — протилежність) — стилістична фігура; зіставлення або протиставлення контрастних понять або образів. «Так мало пройдено дорогий, так багато зроблено помилок…» (С. Єсенін).

Ти багатий, я дуже бідний;

Ти прозаїк, я поет;

Ти рум’яний, як маків колір,

Я, як смерть, і худий і блідий

(А. С. Пушкін)

АНТИФРАЗ — уживання слова в протилежному змісті («герой»,«орел», «мудрець»…).

АПОКОПА (греч. apokope — відсікання) — штучне укорочування слова без втрати його значення

…Як раптом з лісу шасть

На них ведмідь роззявив упасти …

(А. Н. Крилов) Гавкіт, регіт, пенье, свист і хлоп,

Людська молвь і кінський топ!

(А. С. Пушкін)

БЕССОЮЗИЕ (асиндетон) — речення з відсутністю сполучників між однорідними словами або частинами цілого. Фігура динамічність, що надає мовлення, і насиченість

Ніч, вулиця, ліхтар, аптека,

Безглузде й тьмяне світло

Живи ще хоч чверть століття —

Усе буде так. Результату немає.

(А. Блок)

МНОГОСОЮЗИЕ (полисиндетон) — надлишкове повторення сполучників, що створює додаткове інтонаційне фарбування («И нудно й смутно, і комусь руку подати…» М. Ю. Лермонтов). Протилежна фігура — бессоюзие.

ГРАДАЦІЯ — стилістична фігура, послідовне нагнітання або, навпаки, ослаблення сили однорідних виразних засобів художнього мовлення

Не жалую, не кличу, не плачу

Все пройде, як з білих яблунь дим

Увяданья золотом охоплений,

Я не буду більше молодим

(С. Єсенін)

ІНВЕКТИВА (позднелат. invectiva oratio — лайливе мовлення) — різке викриття, осміяння реальної особи або групи осіб; різновид сатири(«А ви, гордовиті нащадки…», М. Ю. Лермонтов)