Вибіркове читання підручника

Слово вчителя. (Учні записують перший пункт плану лекції: Соціально-Історичне тло доби романтизму). Подією, яка визначила соціально-історичне тло доби, стала Буржуазна революція у Франції (1789—17’94 рр.), яка луною відгукнулася по всій Європі. Ідеї французької революції, гасло «Свобода, рівність, братерство» мали велику притягальну силу, закликали народи Європи до боротьби за свої права.

У різних країнах Європи широко розгортаються національно-визвольні рухи, посилюється соціальна боротьба. □ Бесіда за картиною.Подивіться на картину французького романтика Е. Де-Лакруа «Свобода, що веде народ» («Свобода гіа барикадах»). Опишіть її. Кого ми бачимо в центрі полотна? Що симвоЛізує цей образ? Поясніть сенс назви картини. □ Слово вчителя. (Учні записують другий пункт плану: Ідейно-естетичне Тло доби). Основна вимога нової доби — Свобода: Особистості, нації, підприємницької діяльності, а в мистецтві — Свобода творЧості. У передмові до драми «Кромвель» В. Гюго, що стояв на чолі французького романтизму, зазначить: «Час настав. Вдаримо молотом по теоріях, поетиках, системах. Зіб’ємо стаРу штукатурку, що приховує фасад мистецтва!» Мистецтво романтизму протиставило себе ПросвітницькоМу класицизму, Який наприкінці XVIII ст. ще утримував свої позиції, і проголосило свободу творчості від будь-яких обмежень. Французька революція відокремила нову добу (буржуазну) від доби Просвітництва. На зміну просвітницькій вірі в «царство розуму» і справедливості приходить зневіра й розчарування.

Революція проголосила свободу особистості, але одночасно породила буржуазний лад, дух користолюбства й егоїзму. Розчарування Й одночасно рішуче Неприйняття бурЖуазного суспільства Стали основною соціально-ідеологічною передумовою романтизму. У свідомості романтиків дедалі більше посилюються настрої повної безнадії і глибокого відчаю — Світової скорботи. Філософською основою романтизму стає Ідеалізм. Романтики виходили з того, що Духовне (а не матеріальне) є першоосновою світу, його динамічною творчою силою, котра проявляється як у природі, так і в людині. Слово вчителя за ОСК. (Учні записують третій пункт плану: Основні риси роМантизму І попутно заповнюють ОСК на картках-інформаторах). Головною рисою романтизму стає цілковите розчарування (світова скорбота) Та рішуче Неприйняття буржуазної реАльності З притаманною їй владою грошей — «металу з жовтими очима» (Л. Тік). (Див.

«око» в центрі ОСК). Романтики уникали зображення реальності, занурюючись у світ своїх мрій (ідеальний світ), або ж зображали її гостро сатирично, за допомогою гротеску, іронії та фантастики. Пригадаємо сутність цих понять. Робота за карткою-інформатором (гротеск, іронія, фанТастика). Актуалізація опорних знань.Наведіть приклади використання гротеску, іронії та фантастики у відомих вам творах. Слово вчителя. Особливістю Романтичної іронії Є те, що вона перестає бути тільки літературним прийомом і перетворюється на світоглядний принцип. «Це насамперед критичніш підхід до всьоГо—яку сфері духовній, так і в матеріальному світі. Відмова від усього усталеного, від авторитетів та абсолютних Істин, піддання всього сумніву, перевірці, а той запереченню» [10]. Характерним для поетики романтизму є тяжіння до СимВолу й символіки, Які допомагали авторам підкреслити головний, духовний зміст. Г.

Гейне стверджував, що кожен вірш повинен бути немов тісне віконце в безкінечність. Робота за карткою-інформатором (символ). Евристична бесіда.Про які образи-символи ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Сутність яких явищ вони опосередковано виражають? Слово вчителя за ОСК. Свідомості романтиків притаманне Романтичне двосвітТя: Буденне «тут» (реальний, матеріальний, бездуховний, вульгарний, потворний світ) і Романтичне «там» (світ мрії, ідеальний, духовний, прекрасний). Блакитна квітка (див. ОСК на с. 265) символізує притаманний романтизму Культ Краси. Заперечуючи буржуазну сучасність, романтики вбачали джерело ідеального (прекрасного) в різних сферах: у минулому (з’являється інтерес до СередньоВіччя Та Історичний роман, Батьком якого вважається В.

Скотт); у майбутньому чи бажаному (звідси Утопічні Мотиви, Фатастика); У Фольклорі, Що сприймався як «наївне», «природне» мистецтво на противагу мистецтву культурних класів (рання лірика Г. Гейне); в незайманій Природі Та екзотиці Сходу, Які протиставлялися буржуазній цивілізації; в Мистецтві, релігії (звідси містичні мотиви, біблійна образність); у багатстві Духовного світу людини, «внутрішній безкінечності» (О. Анікст) особистості. «Ми мріємо про подорож у всесвіт, — Писав Новаліс, — Але хіба не міститься всесвіт всередині нас?» Заперечуючи класицизм і просвітницький раціоналізм, їхню холодну розсудливість, романтики створювали Культ почуттів. (Див. ОСК: червоне серце). Вульгарній і прагматичній дійсності вони протиставляли красу людських стосунків, Культ Дружби й Кохання. □ Вибіркове читання підручника 111]. — Знайдіть у підручнику слова композитора Р. Вагнера, які підтверджують цю думку.

□ Слово вчителя за ОСК. Зіткнення ідеалу та дійсності, духовного й прекрасного з бездуховним, матеріальним, потворним породжує Основний романтичний конфлікт Художнього твору. (Учні записують четвертий пункт плану: Романтичний герой). Література романтизму висунула свого героя, який найчастіше відбиває авторське ставлення до дійсності. Це Незвичайний герой за незвичайних обставин, Людина із сильними почуттями, Самотня, Розчарована, стражденна. Романтичний герой-одинак протистоїть Натовпу, Нехтує законами, яким підкоряються інші.

□ Дидактична гра «Продовж твір та назви автора». Біліє парус самотою У синій моря далині… (М. Лєрмонтов. «Парус») Та ін. Слово вчителя. Німецька література Висуває тип Героя-ентузіаста Людини духу, творчої особистості, яка протистоїть світу філістерів — міщан, що живуть суто матеріальними інтересами. «Ентузіасти» — це митці: поети, актори, художники, музиканти. Герой Е.

-Т.-А. Гофмана капельмейстер Крайслер висловлює позицію автора: «Я як вищий суддя поділив увесь рід людський на дві нерівні частини: одна, більша, частина складається тільки з добродіїв, але поганих або й зовсім не музикантів, друга — зі справжніх музикантів». «Справжній музикант» — це творча, духовна особистість, мрійник і дивак. □ Актуалізація опорних знань. — Кого з «ентузіастів» Е. -Т.-А. Гофмана Ви Знаєте?

Яка його роль у творі? □ Слово вчителя. В англійській літературі Поширився тип Байронічного Героя. Це самотній бунтівник, демонічна особистість, часто шляхетний розбійник. Він розчарувався в житті, озлобився проти людей, його висока й Ніжна душа глибоко страждає. Це Чайльд Гарольд, герої «східних» поем Дж. Байрона; в Російській літературі — відомий вам з поеми М. Лєрмонтова «Мцирі». (Учні записують п’ятий пункт плану: Основні теми й мотиви романтичних творів). Через усю історію романтичної літератури пройшла тема «страшного світу» З його сліпою Владою грошей, Нудьгою вічної одноманітності повсякденного життя. Для романтиків характерні мотиви Самотності, світової скорботи, втечі від буденності, волелюбні мотиви. Так, Мцирі залишає монастирські стіни, щоби пізнати справжнє Життя вільної людини: Я владну думу знав одну, Одну жагу, та вогняну, Що в грудях, як черв’як, жила Й спалила душу всю дотла.

Вона порив мені дала Тікать від келій і молитв В чудовий світ тривог і битв, Де скелі в хмари вже зайшли, Де люди вільні, як орли. Провідною (особливо в Німецькій літературі) Стає Тема митЦя й мистецтва, Їхньої трагічної долі у ворожому суспільстві (Новаліс, Е.-Т.-А. Гофман, М. Гоголь, Ж. Санд).

Романтичному мистецтву притаманні також теми Незайманої природи, дружби, кохання, Сходу. Тема Подорожі — одна з провідних в Мистецтві романтизму (Дж. Байрон). □ Бесіда за картиною. Погляньте на картину німецького романтика К. — Д. Фрі-дріха «Мандрівник на березі туманного моря». Кого ви бачите на передньому та задньому планах твору? Яка картина відкривається зору самотнього спостерігача? У чому полягає ідея цього полотна? Що символізують образи картини? □ Слово вчителя. (Учні записують шостий пункт плану: Жанрова система літератури доби романтизму). Вимога свободи творчості спричинилася до значних змін у жанровій системі. Було зруйновано «ієрархію жанрів», викладену в «Поетичному мистецтві» Н. Буало. Суб’єктивізм романтиків, їхнє емоційне ставлення до зображуваного зумовило розквіт Лірики, А також вторгнення ліричного начала в усі жанри. Романтики створюють розмаїту Пейзажну лірику. Природа в їхніх віршах оживає, наповнюється глибоким духовним змістом.

Інтерес романтиків до народного мистецтва виявився не лише у збиранні народних легенд, міфів, пісень, казок (брати Грімм), а й у використанні фольклорних образів, мотивів, жанрів у власній творчості. Широко використовували романтики жанр Пісні (згадаємо «Книгу пісень» Г. Гейне). Особливої популярності набули жанри Літературної балади Та Ліро-епічної поеми. Робота за карткою-інформатором (ліро-епічна поема) Слово вчителя. Серед епічних жанрів видатним відкриттям доби романтизму є Історичний роман (згадайте відомий вам твір В.

Скотта «Айвенго»). Романтики майстерно передавали колорит місця й часу, яскраво зображували національне життя; картини природи, побут, звичаї, зовнішність персонажів тощо. Ця особливість отримала назву Місцевий колорит. Провідним жанром Німецької Та Американської Літератур стає НоВела (Е.-Т.

-А. Гофман, Е. По). Значних зрушень зазнала в романтичний період драматургія, яка позбавилася старого нормативного вбрання. Розквіт РоманТичної історичної драми Відбувається у Франції (В. Гюго).

□ Дидактична гра «Художня галерея». — Уявіть, що ви робітник художньої галереї, яка отрима ла низку портретів видатних письменників світу. Розподіліть ці портрети по залах (за національною ознакою). Назвіть імена письменників та їхні твори, відомі вам. Що об’єднує цих різнонаціональних письменників? (Учням демонструють портрети письменників-романтиків різних країн). □ Робота У Творчих групах. (Учні записують сьомий пункт плану: Особливості романтизму в різних країнах світу).Користуючись таблицею (див. с.

263), Розкажіть про Особливості розвитку романтизму в різних країнах світу: перша група — в Німеччині, друга — в Англії, третя — у Франції; четверта В СІЛА. III. Закріплення й узагальнення вивченого. □ Узагальнювальна бесіда (за ОСК). — У Чому ж полягає таємниця Блакитної квітки? На основі ОСК та епіграфів до уроку назвіть провідні риси Романтичного мистецтва. IV. Підсумки уроку. Оцінювання учнів. V. Домашнє завдання: А) фронтальне: Прочитати стат тю підручника про романтизм [12], зіставити прочитане з ОСК та планом лекції; Б) індивідуальне: Підготувати виразне чи тання вірша Дж. Г. Байрона «Хотів би жити знов у горах…

» [13]; В) групове: Виразне читання в особах уривка з поеми Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» [14].