Мокульский С. Історія західноєвропейського театру , т. 2. Классицистская реформа в театрі

Мокульский С. Історія західноєвропейського театру, т. 2.
Классицистская реформа в театрі.

КЛАССИЦИСТСКАЯ РЕФОРМА В ТЕАТРІ)shy;ного виховання. ‘ Для цього треба було зблизити театр із литераshy;турою, підкоривши його завданням ідеологічної боротьби. Цим цеshy;лям у той період найкраще відповідало классицистсксе, последоshy;вательно раціоналістичний плин у літературі й мистецтві. Классицисти на початку XVIII століття в Німеччині розвінчували салонно-аристократичну концепцію мистецтва й висували)»Слово переможе мир».)shy;раясь на раціоналістичну філософію учня Лейбница Християна Вольфа, засновника впливової в Німеччині филоshy;софской школи, а також на поетику Буало, уважали, що ясність і простота повинні сполучатися в мистецтві з морально-дидактиshy;ческой установкою, із шуканням у кожному добутку якої-небудь «корисної істини». Всі ці точки зору вже висказиshy;вал в XVII столітті Християн Вейзе. У першій половині XVIII веshy;ка вони знайшли продовження й розвиток у теоретичних сочиshy;нениях Йоганна-Кристофа Готшеда ( 1700-1766), найвизначнішого німецького письменника-классициста, історика літератури, критика й перекладача, ідеолога ранньої германської Освіти.)shy;ской сім’ї. Рятуючись від насильницького вербування в прусскую армію, він переїхав у середині 20-х років у Лейпциг, тоді кульshy;турнейший місто Німеччини, і став викладати в Лейпцігському університеті граматику, риторику, пиитику, естетику й історію літератури. Ои заснував при університеті «Німецьке суспільство для обробки прози й красномовства», у яке утягнув кращі літературні й наукові сили міста. Крім того, він заснував у Лейпцизі літературні журнали «Розумні хулительници» (1726) і «Чесна людина» (1727), побудовані за зразком англійських щотижневиків Стилю й Аддисона. У швидкому времеshy;ні Готшед став літературним диктатором Лейпцигу, кумиром студентства й бюргерської інтелігенції.)shy;лировани в його книзі «Досвід критичної пиитики для німців» (1730), що склала целую епоху в історії німецької естетичеshy;ской думки. Готшед виявив себе тут раціоналістом, послеshy;дователем Вольфа й Буало. Він боровся із традиціями німецької салонно-аристократичної літератури XVII століття, із властивими їй вичурностью, пишністю й орнаментальністю, пропагандиshy;ровал принципи ясності, простоти й «розумної правдоподібності» у поезії й особливо в драмі, що він, як классицист, ставив на перше місце серед всіх поетичних пологів.)»прекрасній природі» і сполучити «приємне з корисним», приshy;чим користь повинна стояти на першому місці. Застосовуючи цей теshy;зис до аналізу великих добутків античної літератури, Готшед утилітарно витлумачував укладену в кожному з них «корисну істину». Так, «Илиада», на його думку, демонструє згубність розбратів між містами, «Одиссея» — опасshy;ность, що виникає від того, що царі не сидять на місці й роз’їжджають по світлу, а трагедія » едип-Цар» — шкода дратівливості (!). Раціоналістичне миshy;ровоззрение Готшеда, естеshy;ственно, привело його до культу французької классицистской драматургії. Готшед испиshy;тивал майже марновірне преshy;клонение перед Корнелем, Расином, Мольером і Вольshy;тером, уважаючи, що їм удаshy;лось повністю втілити ідеал ясності, розумності й благопристойності. Він поshy;читав французьких драматурshy;гов також за те, що вони створювали глибоко содержаshy;тельние трагедії й комедії, підпорядковані правилу «трьох єдностей». Німецьку драмаshy;тургию XVII століття, що не дотримувала «трьох єдностей» і смешиshy;вавшую трагічний і комічне, пафос і буфонаду, Готшед беззастережно відкидав. Він відстоював «єдності», як умова правдоподібності драми. Однак він витлумачував це правдопоshy;добие в обмежено-побутовому змісті. Так, необхідність соshy;блюдения єдності часу він мотивував тим, що дія п’єси може відбуватися тільки вдень, тому що ніч призначена для сну; необхідність дотримання єдності місця-тим, що й актори й глядачі не можуть покинути того місця, на якому вони перебували на початку спектаклю. Різке розмежування класshy;сицистами жанрів трагедії й комедії Готшед пояснював обиshy;вательски зрозумілим становим принципом: у трагедії вистуshy;пают тільки королі, а в комедії тільки бюргери зовсім не тому, що королі не можуть робити низинних або смешshy;них учинків, а тому, що театр не повинен показувати подобshy;ние вчинки, тому що це викличе неповагу до влади преshy; щотримає. Драматургічна теорія Готшеда малює всю вузькість і обмеженість кругозору цього німецького «просвітителя». Не дивно тому, що філістерська обмеженість мироshy;погляду Готшеда, що не вирішувався підривати підвалини станової юнкерської держави й гнувшего шию перед вітчизняним деспотизмом, зазнала жорсто